Nyheter

Självbestämmande, delaktighet och inflytande

En aktivitet flera val

Dessa är centrala begreppen inom Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Boet riktar sig i första hand till insatsen Bostad med särskild service enligt LSS, därför är det inom den verksamheten vi i första hand reflekterar kring. Och i just denna text väljer vi att fokusera på begreppet självbestämmande.

Självbestämmande kan vara lite problematiskt, för oss alla. Vi KAN inte bestämma själva i alla lägen. I många fall finns det lagar och regler som vi måste förhålla oss till. Till exempel kan jag inte parkera bilen precis var jag vill utanför affären, utan behöver leta upp en ledig markerad parkeringsplats. I andra fall är det andra faktorer som spelar in, t ex hur jag bor. Jag kanske inte kan använda den gemensamma tvättstugan när det passar mig, utan jag får ta den lediga tid som passar mig bäst. Det kanske blir en onsdag kväll, även om jag helst hade velat tvätta en tisdag morgon om jag hade kunnat bestämma helt själv.

Det finns också många gånger oskrivna sociala regler som styr min självbestämmanderätt, till exempel att ställa sig i ledet och vänta vid köbildning – inte bestämma att man själv ska stå först.

Det här gäller oss alla, även om vi såklart uppfattar regler, såväl oskrivna som skrivna, olika.

På en grupp- eller servicebostad tillkommer dessutom en komplexitet som vi utan LSS-insats slipper. Det kan till exempel handla om förutom att tvättstugan måste vara ledig så kanske personal också måste finnas tillgänglig för att kunna stötta individen. I den bästa av världar kan man tvätta när man vill på en gruppbostad, bara tvättstugan är ledig, men samtidigt uppstår praktiska och logistiska bestyr om väldigt många vill ha stöd samtidigt.

Men det stora dilemmat är att den grupp vi möter inom LSS, ”brukarna”, har nedsatt kognitiv förmåga och därmed nedsatt beslutsförmåga. I praktiken: förmågan att bestämma själv är begränsad då man till exempel kan ha svårt att se konsekvenser, svårt att planera, svårt att dra slutsatser från tidigare erfarenheter eller svårt att fatta beslut utifrån något annat än det man redan känner till. Med mera. Ofta behöver personal ge stöd och skapa förutsättningar för självbestämmande – vilket är lite att befinna sig i ett gränsland, en gråzon. Å ena sidan är det djupt kränkande att begränsa för mycket, så att personen känner sig överkörd. Å andra sidan kan det också vara förminskande att ställa överkrav. Det här är en utmaning personal inom LSS behöver hantera dagligen.

En person (med autismspektrumdiagnos och stöd från socialtjänsten) vi mött har berättat för oss om hur hen ogillar begreppet självbestämmande, och hellre pratar om medbestämmande. ”Jag kan inte bestämma själv, jag kan ju inte överblicka vilka möjliga alternativ jag har!”. Hen beskriver att när personal begränsar valen, det vill säga begränsar hens självbestämmande, och istället ger en rimlig mängd alternativ utifrån hens förmåga och dagsform så upplever personen att hens faktiska självbestämmande har ökat. Trots att personal har begränsat självbestämmandet. Istället för ”vad behöver du stöd med idag” frågar man ”du behöver dammsuga, diska och köra igång en maskintvätt, vilket vill du att vi börjar med?”

Det här har vi tagit fasta på under vårt utvecklingsarbete med funktionen ”En aktivitet – flera val”. Att ta fram den här funktionen har verkligen varit en gemensam resa, då vi dels själva haft som mål att öka självbestämmandet i Boet individ-app ytterligare, men också för att vi har fått feedback från användare som önskat möjligheten att kunna göra val i Boet. För att förstå hur en sådan funktion skulle kunna se ut så började vi redan i februari 2022 samla in feedback från personalgrupper, sakkunniga och de verkliga experterna: personer som bor på LSS-boenden, för att förstå behovet. Därefter tog vi fram två prototyper på funktionen. Dessa har vi visat vid verksamhetsbesök och i möten med våra Boet-användare. Alla som har velat titta på förslagen har fått ge oss sin åsikt, och det känns väldigt bra att det förslag som flest tyckte var bäst är det som nu inom kort lanseras i Boet individ-app! Det kändes också väldigt bra när vi nyligen visade denna kommande funktion för en brukare och hen utbrast ”men det är ju precis så som vi sa att vi ville ha det!”.

Funktionen En aktivitet – flera val innebär just det som texten ovan beskriver. Med hjälp av Boet kan man öppna upp till ett större självbestämmande genom att erbjuda fler val, utifrån individens förmåga och dagsform, men man kan också ge de ”ramar” för valen som individen behöver stöd i.

Vi ser fram emot att följa hur denna funktion tas emot och används, och kommer rapportera via våra sociala medier hur framför allt brukare, men även personal, tycker och tänker om denna uppdatering. Följ oss gärna!

https://www.instagram.com/boet_digital/

https://www.facebook.com/Boetdigital

https://www.linkedin.com/company/38105663/admin/ 

 

I kommande artiklar kommer vi utveckla våra tankar kring begreppen delaktighet och inflytande.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.